Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Generalštab

Forums

 1. Kafana "Kod Mrcine"

  "Kad me slome sve samoće, u Kafanu ja ću poći. Pogaziću obećanja, prevariću osjećanja. Lumpovaću cijele noći!"

  63,064
  posts
 2. Obavijesti 2.čete 1.bataljona financijske straže "Mrcine"

  Obavijesti vezane za našu malu četu!
  Ukoliko imate pitanja, odgovore prvo potražite ovdje!
  Mogućnost postiranja i editiranja topika imaju samo pripadnici združenog stožera i zapovjedni kadrovi sekcija.

  3,216
  posts
 3. Združeni stožer

  Mjesto okupljanja užeg zapovjednog kadra 2.čete 1.bataljona financijske straže "Mrcine"!

  3,920
  posts